Publications

FLI Publication Series

Kristof Maresceau, Diederik Bruloot

De obligatielening

Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent. De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk. Daarnaast komen echter ook de relevante bepalingen uit het verbintenissenrecht, het kredietrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het consumentenrecht en het fiscaal recht aan bod. De lezer beschikt op die manier over een volledig en systematisch overzicht van deze complexe materie. Het boek kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen een aantal leden van het Instituut Financieel Recht (UGent) en enkele specialisten van het advocatenkantoor Laga. In de lijn van deze gemengde samenstelling van de auteursequipe zijn de ambities van dit boek tegelijk academisch en praktijkgericht van aard. Getuige daarvan zijn de talrijke voorbeelden en clausules uit uitgiftevoorwaarden waarmee de juridische analyse wordt doorspekt. In diezelfde geest past ook de laatste Titel van het boek, die een samenvatting bevat van alle prospectussen die tussen 2011 en 2016 gepubliceerd werden naar aanleiding van publieke obligatie-uitgiftes van Belgische niet-financiŽle ondernemingen. Zodoende is dit boek een unicum in de Belgische rechtsliteratuur en een echte aanrader voor zowel de academicus als de practicus die op een of andere manier met obligaties in aanraking komt.
Intersentia, xxx, 804 pages, Antwerpen - Cambridge, August 2017, ISBN: 9789400008014

Sara Pauwels

Bancair insolventierecht

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen. In een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in ernstige financiŽle moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie. Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiŽle moeilijkheden.
Intersentia, xxxvii, 520 pages, Antwerpen - Cambridge, December 2015, ISBN: 9789400006584

Elke Vandendriessche

Investor Losses

A comparative legal analysis of causation and assessment of damages in investor litigation
This book focuses on private enforcement of investor protection rules in Belgium, the Netherlands, Germany, France, the UK and the USA. It examines whether and to what extent investors can claim damages for losses incurred following breaches of specific investor protective rules contained in EU capital market law. The author concentrates on the difficulties and problems in assessing causation and loss. She particularly focuses on those protective rules aimed at empowering investors to assess the variety of investment products and strategies and enabling them to make well%u2010informed investment decisions, with or without the professional assistance of financial service providers. Analysing the difficulties investors encounter to recover losses following misleading disclosures to the market, incomplete or inaccurate financial advice or improper asset management, it was established that the notions causation and recoverable loss lack consistency and coherence. Hence, this book formulates practical and useful solutions to the evidential and/or conceptual problems investors encounter in seeking remedies for their alleged losses.
Intersentia, xxvi, 569 pages, Antwerpen - Cambridge, August 2015, ISBN: 9781780683034

Kristof Maresceau

Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak
Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging. Daarom is dit boek een echte aanrader voor iedere praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van recht op vrije vestiging en internationale zetelverplaatsing door vennootschappen (al dan niet aan de vooravond van hun insolventie). Deze complexe materie wordt besproken in het licht van de regelgevende competitie die tussen de EU-lidstaten op vennootschapsrechtelijk vlak bestaat. Met de Verenigde Staten als vergelijkingspunt identificeert dit boek de merites en gevaren van een dergelijke competitie. De auteur gaat na of regelgevende competitie een alternatief of aanvulling kan bieden voor de moeizame harmonisering van het vennootschapsrecht via Europese regelgeving, waarmee de Europese Unie sinds geruime tijd wordt geconfronteerd. Zodoende formuleert dit boek verscheidene interessante aanbevelingen in verband met de verdere richting die de Uniewetgever bij voorkeur volgt om tot een verdere realisering van de interne markt te komen, zonder daarbij de belangen van schuldeisers en andere stakeholders in vennootschappen uit het oog te verliezen.
Intersentia, xxii, 544 pages, April 2014, ISBN: 978-94-0000-483-2

Eveline Hellebuyck

Hedge funds

Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds. In een eerste deel wordt ingegaan op de vraag wat een hedge fund precies is en hoe een dergelijk beleggingsvehikel kan worden ingepast in de ICB-wetgeving. Vervolgens worden de financieelrechtelijke risico%u2019s gedentificeerd die traditioneel geacht worden met de activiteiten van hedge funds samen te hangen, zoals short selling en het gebruik van leverage, en wordt nagegaan op welke wijze de recente regelgevende initiatieven, waaronder de AIFM-richtlijn, die risico%u2019s trachten te beperken. In een tweede deel wordt de problematiek rond de regulering van hedge funds benaderd vanuit een meer vennootschapsrechtelijke invalshoek en worden een aantal thema%u2019s uit het huidige activismedebat, zoals de volmachtensollicitatie en de discussie rond empty voting en hidden ownership, grondig geanalyseerd. Vertrekkende vanuit een rechtsvergelijkend perspectief worden hierbij een aantal voorstellen geformuleerd ter remediring van de uitwassen van het door hedge funds aan de dag gelegde aandeelhoudersactivisme. Door de stapsgewijze ontleding van de materie is dit boek geschikt voor iedere jurist die meer inzicht wil verwerven in het geheel van regels dat het regelgevende kader vormt waarbinnen hedge funds hun activiteiten uitoefenen.
Intersentia, xviii, 480 pages, February 2014, ISBN: 978-94-0000-435-1

Diederik Bruloot

Vennootschapskapitaal en schuldeisers

Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van
Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt. Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers. In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests). Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NVs en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.
Intersentia, xxiv, 824 pages, February 2014, ISBN: 978-94-0000-458-0

Filip Bogaert

Overdracht van kredietrisico

Kredietderivaten en effectisering
In dit boek wordt het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico%u2019s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financile instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op twee technieken die na de financile crisis op de voorgrond zijn getreden als instrument voor het beheer van het kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering. In een derde hoofdstuk wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed. In hoofdstuk vier worden twee schijnbaar verwante technieken onderzocht: de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs). Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering.
Intersentia, xxiv 812 pages, Antwerp, June 2013, 190‚ā¨, ISBN: 978-94-000-0377-4 |

, Instituut Financieel Recht (ed.)

Financiele regulering in de kering

IFR-dagen 2011
De afgelopen jaren kenden we een van de ergste financieel-economische crisissen ooit. Zoals bij andere crisissen kwam een haast ongeziene stroom van nieuwe regulering op gang die het financile landschap aanzienlijk wijzigde. Na de eerste schok is het stof gaan liggen en blijkt de organisatie van het toezicht op de financile sector, zowel in Belgi als in Europa, grondig geherstructureerd te zijn. Ook op andere vlakken %u2013 van consumentenkrediet tot MiFID, van bestuurdersvergoedingen over marktmisbruik tot de fondsenreglementering (UCITS) %u2013 vonden de voorbije maanden diepgaande vernieuwingen in het financieel, vennootschaps- en kapitaalmarktrecht plaats. Met dit boek, een geactualiseerde bundeling van de bijdragen voor de IFR-studiedagen, biedt het Instituut Financieel Recht van de UGent de lezer een volledig up-to-date overzicht en verstrekt het de nodige inzichten om de talrijke praktische moeilijkheden die deze regelgeving veroorzaakt, te beheersen. Met de IFR-dagen geeft het Instituut Financieel Recht op geregelde tijdstippen analyse en duiding bij actuele ontwikkelingen inzake financile regulering.
Intersentia, xxvii 814 pages, Antwerpen, September 2012, 190‚ā¨, ISBN: 978-94-0000-322-4

Sarah De Geyter

Organisatieaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance en risicomanagement
Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders. Het eerste deel beschrijft hoe onrechtmatige daden die binnen de organisatie van een vennootschap worden gepleegd, aan deze vennootschap worden toegerekend. Het onderzoek van de verschillende mogelijke alternatieven voor de traditionele orgaantheorie, mondt uit in een degelijk onderbouwd voorstel tot autonome toerekening op grond van een criterium van verkeersopvattingen. Het tweede deel van het boek zoekt een antwoord op de vraag welke gevolgen bevoegdheidsdelegaties en interne taakverdelingen in de raad van bestuur hebben voor de aansprakelijkheid van bestuurders. In de nasleep van de financile crisis is dit bijzonder actueel, omdat een gebrek aan interne controle en risicomanagement als n van de oorzaken van de crisis wordt beschouwd. Naast een exhaustief overzicht van de geldende regels uit het Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen betreffende corporate governance en risicomanagement, bevat het boek een interessante rechtsvergelijkende studie van de rechtspraak. Aan de hand van toonaangevende zaken uit het buitenland wordt nagegaan hoe de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van het bestuur voor ondernemingsbeslissingen en toezicht concreet worden ingevuld. Dit maakt het werk niet alleen een bruikbaar instrument voor theoretici, maar ook onmisbaar voor wie in de praktijk met een vraag over bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgt.
Intersentia, xxiii 531 pages, Antwerpen, July 2012, 130‚ā¨, ISBN: 978-94-0000-318-7

Filip Bogaert, Delphine Goens, Diederik Bruloot, Reinhard Steennot

Wet Marktpraktijken

Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariŽren. Daarbij besteden de auteurs niet alleen aandacht aan wat nieuw is, zoals het nieuwe toepassingsgebied, de afschaffing van het gezamenlijk aanbod, de nieuwe regelen inzake de aankondiging van prijsverminderingen of de wijzigingen betreffende overeenkomsten op afstand en onrechtmatige bedingen, maar ze brengen eveneens de regels die (nagenoeg) ongewijzigd zijn gebleven, nog eens kort in herinnering. De gebruiker van dit eerste handboek betreffende de nieuwe wet marktpraktijken krijgt zo een totaalbeeld van het recht inzake handelspraktijken zoals het vandaag van toepassing is.
Intersentia, xii 226 pages, Antwerpen, November 2010, 64,00‚ā¨, ISBN: 978-94-000-0152-7

Veerle De Vuyst

Internal governance bij financiŽle conglomeraten

Een analyse op het snijvlak van groepsrecht en prudentieel recht
Sinds de financiŽle crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiŽle groepen op de voorgrond getreden in het prudentiŽle toezicht. Hoewel de oorsprong van dit boek in tempore non suspecto ligt, behandelt het een aantal erg actuele thema's. Wat zijn de risico's die verbonden zijn aan een doorgedreven groepsbeleid? Hoe ver mag de invloedssfeer van de holding aan het hoofd van de groep reiken? Moeten de gereglementeerde dochters die deel uitmaken van de groep, zich eventueel verzetten tegen de holding wanneer zij instructies krijgen die ingaan tegen de belangen van hun eigen spaarders, beleggers of verzekeringnemers? Heeft de holding een toezichtplicht ten aanzien van de activiteiten van haar dochters? Hoe dient het eigen vermogen over de groep te worden verdeeld? Het antwoord op deze vragen wordt telkens stevig onderbouwd vanuit verschillende juridische ?n niet-juridische invalshoeken. De verhouding tussen het gewone groepsrecht en het financiŽle groepsrecht speelt daarbij een centrale rol. Maar er is ook aandacht voor de (rechts)economische principes van organisatieleer en betere regulering in de financiŽle sector. De uitgebreide rechtsvergelijking van dit boek concentreert zich op verschillen en gelijkenissen tussen het Europese en het Amerikaanse recht.
Intersentia, xxxviii 737 pages, Antwerpen, September 2010, 175,00‚ā¨, ISBN: 978-94-0000-004-9

Lientje Van den Steen

De effectenrekening

Dit omvangrijke boek behandelt op een bijzonder grondige wijze de problematiek van de effectenrekeningen, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de gedematerialiseerde als aan de ge?mmobiliseerde effecten. Na een omschrijving van het begrip "effect" en de structuur en werking van een effectenrekening, staat de auteur stil bij de rechtspositie van de titularis van een effectenrekening. Vervolgens wordt de contractuele relatie tussen de rekeninghouder en de titularis van de effectenrekening onderzocht. Daarna worden diverse problemen aangaande de opening van de effectenrekening aangekaart. Ook de inhoud van de rekeningovereenkomst wordt grondig geanalyseerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de vraag in welke mate de rekeninghouder gehouden is tot informatie betreffende gebeurtenissen rond de in bewaring gegeven effecten. Tot slot volgt een analyse van de creditboeking (met o.m. kwalificatie van de overboekingsopdracht, vraag naar herroepbaarheid van de opdracht, het tijdstip van de eigendomsoverdracht, analyse toepassing art. 2279 BW), alsook een analyse van een aantal rechtshandelingen met betrekking tot effecten op rekening (bv. schenking, zekerheden op effecten op rekening). Het werk wordt afgesloten met een belangwekkend IPRhoofdstuk. Dit boek, dat zeer vlot leest, behandelt dus een grote hoeveelheid aan rechtsvragen, die steeds tot op het bot worden uitgespit. Vrijwel alle mogelijke problemen met betrekking tot de effectenrekening worden besproken. De analyse is steeds grondig en houdt rekening met de dagelijkse bankpraktijk. Dit alles maakt van dit boek het ultieme referentiewerk met betrekking tot de effectenrekening. Elke jurist die geconfronteerd wordt met effecten op rekening zal in dit boek gegarandeerd een antwoord vinden op al zijn vragen.
Intersentia, xxxiii 880 blz. pages, Antwerpen, November 2009, 175‚ā¨, ISBN: 978-94-0000-006-3

Christoph Van der Elst, Hans De Wulf

De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007

De Belgische overnamewetgeving die in 1989 tot stand kwam na de memorabele coup van De Benedetti op de Generale Maatschappij was ondertussen reeds meerderjarig geworden. Precies op dat ogenblik zet de wetgever de Europese Overnamerichtlijn om in het Belgische recht. Met de Wet van 1 april 2007 en haar twee uitvoerings-KB%u2019s van 27 april 2007 heeft de wetgever evenwel veel meer gedaan dan de richtlijn omzetten: het overnamerecht is op nieuwe leest geschoeid, de oude wet is afgeschaft. Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten deze nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten. Het Instituut analyseert kritisch waar de wet en haar uitvoeringsbesluiten de vorige wetgeving wijzigt, waar praktische moeilijkheden kunnen worden verwacht en op welke wijze de problemen kunnen worden aangepakt. In dit boek krijgt u onder meer inzicht in de verplicht bod-drempel, de vernieuwde invulling van %u201Conderling overleg%u201D, het belang van de nieuwe memorie van antwoord, de sell-out-regeling, de speak up or shut up-bepaling, de aansprakelijkheden, de internationale aspecten van overnamebiedingen en de vorderingen en verhaalmiddelen inzake overnamebiedingen. Dit boek is dan ook een onmisbaar referentiewerk voor alle vennootschapsjuristen die met deze materie in contact komen.
Intersentia, xviii 420 pages, Antwerpen, June 2008, 90,00‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-808-0

, Financial Law Institute (ed.)

Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch

Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse gebieden een voortrekkersrol gespeeld: niet enkel heeft hij het kapitaalmarktrecht als academische discipline in de voorbije decennia mede gestalte gegeven. Ook zijn onderzoek op het snijvlak van het kapitaalmarktrecht en het vennootschapsrecht, onder meer inzake corporate governance is toonaangevend in Europa. Dit leverde hem niet alleen prestigieuze prijzen op, waaronder de Max-Planck Onderzoeksprijs voor internationale samenwerking, doch ook en vooral respect tot ver buiten de juridische wereld. Tijdens zijn universitaire loopbaan, - eerst aan de UIA van bij haar oprichting, en vanaf 1984 aan de UGent - heeft hij verschillende generaties studenten en onderzoekers tot inzicht gebracht in het handels-, vennootschapsen fi nancieel recht. De wisselwerking tussen de universitaire opdracht en diverse functies buiten de universiteit leverde een bijzonder vruchtbare kruisbestuiving op: als assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, in diverse bestuursfuncties, als regent van de Nationale Bank van Belgi?. De ultieme erkenning kwam er door zijn benoeming tot voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van het Europese Comit? van Effectentoezichthouders CESR. Hij richtte in 1990 aan de Universiteit Gent het Instituut Financieel Recht op, dat hij tot een internationaal vermaard onderzoekscentrum uitbouwde, en dat hij ongetwijfeld nog lang na zijn emeritaat zal blijven bezielen. Een liber amicorum met meer dan 60 bijdragen die de brede belangstelling en expertise van de gevierde weerspiegelen, mag dan ook niet ontbreken.
Intersentia, xiv 1049 pages, Antwerpen-Oxford, October 2008, 175‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-834-9

Reinhard Steennot, Sofie Dejonghe

Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken

In dit handboek wordt aandacht besteed aan tal van wetten betreffende de bescherming van de consument en de handelspraktijken en de wijze waarop deze in de rechtspraak worden toegepast. In een eerste hoofdstuk wordt de wet handelspraktijken uitgebreid geanalyseerd. Het tweede hoofdstuk betreft de bescherming van de zwakkere partij in het financieel recht, onder meer in de wet consumentenkrediet en de wet hypothecair krediet. Komen verder nog aan bod: de minnelijke invordering van schulden van de consument, de bescherming van de consument als reiziger, de regeling inzake consumentenkoop en de bescherming van de consument in de verhouding tot een beoefenaar van een vrij beroep. Dit boek is het eerste handboek waarin de nieuwe reglementering inzake oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, die op 1 december 2007 in werking zal treden, is verwerkt. Reinhard Steennot is docent aan de Universiteit Gent waar hij enkele vakken rond financieel recht en consumentenbescherming doceert. Zijn onderzoek spitst zich toe op het privaat bankrecht en de bescherming van de consument. Naast de boeken die hij in deze reeks schreef, is hij auteur van het boek Financi?le Diensten op Afstand en van tal van publicaties in Belgische en internationale boeken en tijdschriften. Sofie Dejonghe heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent en een LLM in American Law behaald aan Boston University. Sinds 2000 is ze als praktijkassistent verbonden aan het Financial Law Institute. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan in verband met consumentenbescherming en vermogensbeheer.
Intersentia, xxvi 628 pages, Antwerpen, August 2007, 149,00‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-694-9

Ingrid De Poorter

Controle van financi?le verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht

De afgelopen jaren is het toezicht op de informatie van vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De toenemende complexiteit van de financi?le markten en diverse ruchtbare financi?le schandalen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In Belgi? bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen. Het revisoraal toezicht is opgebouwd rond drie kernthema%u2019s: de wettelijke controletaken van een commissaris en zijn relatie met de raad van bestuur, zijn onafhankelijkheid en zijn (burgerrechtelijke) beperkte aansprakelijkheid. De bespreking van deze thema%u2019s is overzichtelijk en praktisch opgevat, zodat dit boek voor de rechtspraktijk van het revisoraat een belangrijke bron van informatie betekent. Het tweede deel van het boek analyseert de wettelijke taken en aansprakelijkheden van de CBFA, toegelicht aan de hand van praktische toepassingsgevallen en vergeleken met enkele bijzondere buitenlandse vormen van overheidstoezicht. In een afsluitend hoofdstuk wordt onderzocht welk verband er bestaat tussen de beide vormen van toezicht. Het boek behandelt een brandend actueel thema: het toezicht op financi?le informatie van vennootschappen. Dit up-to-date werk is een onmisbare bron van informatie voor de revisor, de praktijkjurist en iedereen die werkzaam is in het vennootschapsrecht in het algemeen en het boekhoudrecht in het bijzonder. DR. INGRID DE POORTER heeft haar doctoraat behaald aan de Universiteit van Gent, onder het promotorschap van Prof. dr. Eddy Wymeersch. Ze is verbonden aan de Universiteit van Gent als doctor-assistent en is tevens advocaat aan de balie te Gent.
Intersentia, xxiii 572 pages, Antwerpen, July 2007, 125,00‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-682-6

Michel Tison

Belgisch kapitaalmarktrecht op Europese leest

De agenda van de Belgische regelgever inzake financi?le regulering werd de voorbije jaren quasi uitsluitend bepaald door de omzetting van Europese richtlijnen. Het Europese actieplan inzake financi?le diensten heeft op dit vlak zijn effect niet gemist. In combinatie met de inflatie aan gedetailleerde regelen die de Lamfalussy-benadering met zich meebrengt, genereert dit in de Belgische orde een bijna constante stroom aan nieuwe financi?le wetgeving. Dit boek, dat de geactualiseerde bijdragen bundelt van de IFRdagen 2006, spitst zich in een eerste deel toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Het tweede deel belicht de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten. Het boek sluit af met reflecties over de Europese %u2018herijking%u2019 van het financieel recht. Met de IFR-dagen wenst het Instituut Financieel Recht op geregelde tijdstippen analyse en duiding te geven bij actuele ontwikkelingen inzake financi?le regulering. Naast grondige analyses van nieuwe wet- en regelgeving, willen de IFR-dagen ook de reflectie stimuleren over meer algemene financieelrechtelijke thema%u2019s.
Intersentia, vii 440 blz pages, Antwerpen, June 2007, 90,00‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-675-8

Michel Tison, Cathy Van Acker

Financile regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten volume I

Het financile landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan. Wetgevende inflatie, toenemend consumerisme, internationalisering, de opkomst van nieuwe technologie?n en structuurwijzigingen van financi?le instellingen kentekenen deze evolutie. Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel en ondernemingsrecht. De themas die in dit boek aan de orde komen, situeren zich hoofdzakelijk in de privaatrechtelijke sfeer: de bijdragen belichten onder meer de impact van recente Belgische en Europese regelgeving in het privaat bankrecht, nieuwe wetgevende ingrepen inzake corporate governance binnen vennootschappen, financi?le instellingen evenals inzake VZWs en stichtingen. Een aantal bijdragen werpt tot slot een kritische terugblik op de wetgeving inzake depistage en gerechtelijk akkoord, en analyseert wetgevende en jurisprudentile ontwikkelingen in het faillissementsrecht. Met bijdragen van: Dominique Blommaert, Inge Demuynck, Ingrid De Poorter, Werner Derijcke, Hans De Wulf, Eric Dirix, Jean-Marc Gollier, Jean-Philippe Lebeau, Reinhard Steennot, Cathy Van Acker, Christian Van Buggenhout, Christoph Van der Elst, Dirk Van Gerven, Pierre Van Ommeslaghe, Marcel Verschelden
Intersentia, 560 pages, Antwerpen, February 2003, 100‚ā¨, ISBN: 978-90-5095-284-2

Michel Tison, Cathy Van Acker, Jan Cerfontaine

Financi?le regulering Volume II.

Financi?le transacties - Financi?le markten - Prudentieel recht
Het financi?le landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan. Wetgevende inflatie, toenemend consumerisme, internationalisering, de opkomst van nieuwe technologie?n en structuurwijzigingen van financi?le instellingen kentekenen deze evolutie. Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel recht. De bijdragen in dit volume spitsen zich toe op de ontwikkelingen in de regulering van en het toezicht op financi?le markten en financi?le transacties. De vele vernieuwingen die de wet van 2 augustus 2002 inzake het financieel toezicht en de financi?le diensten in ons financieel recht aanbrengt, maken het voorwerp uit van grondige en kritische analyses. Voorts wordt stilgestaan bij recente en toekomstige ontwikkelingen inzake de regulering van financi?le transacties. Verschillende bijdragen belichten tot slot nieuwe evoluties en juridische vragen rond prudenti?le regulering van financi?le instellingen.
Intersentia, 520 pages, Antwerpen, February 2003, 100‚ā¨, ISBN: 90-5095-292-5

Reinhard Steennot, Guy Schrans

Algemeen deel Financieel recht

Dit boek biedt de lezer een ruim en diepgaand inzicht in deze complexe en veelzijdige rechtstak. De auteurs onderzoeken in de eerste plaats de voornaamste grondstoffen van het financieel recht, en niet het financieel recht als geheel. Zo komen alle materies die in elk van de grote delen van het financieel recht aan de orde komen, aan bod: het geld, de financi?le instrumenten, de geld- en effectenrekeningen, de betalingen (inclusief de afwikkeling van transacties) en de kredieten. Guy SCHRANS is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, advocaat aan de balie te Brussel en assessor in de afdeling 'wetgeving' van de Raad van State. Hij is tevens lid van het directiecomit? van het Beschermingsfonds voor deposito's en financi?le instrumenten. Reinhard STEENNOT is Postdoctoraal Onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen en docent aan de Universiteit Gent alwaar hij financieel recht, economisch recht, consumentenrecht en handelspraktijken doceert.
Intersentia, 484 pages, Antwerpen, September 2003, 115‚ā¨, ISBN: 90-5095-308-5

Hans De Wulf

Taak en loyaliteitsplicht van het bestuur in de NV

In dit boek analyseert Hans De Wulf, met veel respect voor een realistische benadering van de bestuurstaak, door welke beginselen bestuurders en rechters zich zouden moeten laten leiden wanneer zij nagaan wat de blanco-normen van zorgvuldigheid en loyaliteit concreet dicteren aan vennootschapsbestuurders. De aandacht wordt toegespitst op probleemgebieden die in de bestaande literatuur (te) weinig aandacht hebben gekregen, zoals b.v. de plichten van het bestuur op het gebied van interne controle, de aansprakelijkheidsgevolgen van delegaties van bevoegdheid aan comit?s of managers, de moeilijke positie van bestuurders van dochtervennootschappen, de regeling van functionele belangenconflicten en de vraag in welke mate de ondernemingskansenleer ("corporate opportunities") deel uitmaakt van het Belgische recht.
Intersentia, xxxvi-910 pages, Antwerpen, 2002, 149‚ā¨, ISBN: 90-5095-210-0

Reinhard Steennot

Elektronisch Betalingsverkeer.

In dit boek behandelt de auteur diverse problemen die bestaan in het elektronisch betalingsverkeer. De analyse van de rechten en de plichten van de partijen geschiedt vanuit drie invalshoeken: het gemeen recht, de bankvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die strekken tot de bescherming van de houder van een betaalinstrument (met inbegrip van de wet van 17 juli 2002). In het bijzonder onderzoekt de auteur wanneer de bankvoorwaarden de rekeninghouder kunnen verbinden, welke civielrechtelijke kwalificatie de diverse betalingsmechanismen verkrijgen, wanneer een betaling voltrokken is, hoe lang een gegeven opdracht herroepen kan worden, wie aansprakelijk is in geval van foutieve uitvoering van een verrichting en wie het risico draagt wanneer een onbevoegde derde een betaalopdracht initialiseert. Verder komen nog aan bod: problemen van bewijsrechtelijke aard, de gevolgen van het faillissement van een financi?le instelling tijdens de afwikkeling van een betaling en aspecten van internationaal privaatrecht.
Intersentia, 751 pages, Antwerpen, 2002, 135‚ā¨, ISBN: 90-5095-265-8

Other Publications

Christoph Van der Elst

Executive Directors Remuneration in Comparative Corporate Perspective

Attitude looms large in any discussion of executive compensation. Yet here is a book that restricts its remit to what can actually be discovered about the corporate and contractual facts, figures, and rationales that determine how much a company director earns in an increasingly complex system of executive remuneration that seems to be taking root worldwide. In a remarkably insightful collection of articles, legal scholars from ten different countries address the state of the art of executive service contracts in twelve different jurisdictions, as diverse as (on the one hand) the European Union, its central Member States and the United States, and (on the other) Iceland and Romania. Their analysis penetrates beyond the often vague regulatory framework to actual survey figures, consultants reports, and even data from a number of specific firms. Notwithstanding all the efforts of regulators and scholars, concise and accurate information of the content of executive service contracts is still scarce. However, the contributors to this book synthesize what can be brought to light on such aspects of executive compensation, in the countries covered, as the following: measures of base salary-total package proportion; long-term incentive and option schemes; clawback scenarios; what CEO employment contracts contain; separation of powers between shareholders and the supervisory board; disclosure requirements; and unfair and unreasonable bonuses. In summary, this incomparable book provides the most thorough (diminished only by the subject s pervasive lack of transparency) legal analysis of this extremely topical subject. Not only in its comparative method, but also in its wealth of specific detail on determinants of executive remuneration, it will recommend itself immeasurably to interested policymakers and academics worldwide.
Wolters Kluwer, 400 pages, June 2015, 140‚ā¨, ISBN: 9789041156075

Michel Tison, Eddy Wymeersch

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2013-2014

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen. Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek ondermeer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de nieuwe vzw-wet en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen. Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Kluwer, lxxiv 1138 pages, Mechelen, October 2013, ISBN: 978-90-46-55472-2

Michel Tison

Wetboek Financieel Recht Geannoteerd

Van alle rechtstakken in het Belgisch positief recht is het financieel recht wellicht deze die de sterkste kwanitatieve groei heeft gekend in de voorbije 25 jaar. Velen zullen zich nog de tijd herinneren van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935, dat in amper 34 artikelen het volledige bankstatuut en de effectenwetgeving omvatte, terwijl de organisatie van de effectenbeurzen en de wisselagenten in enkele bepalingen van het Wetboek van Koophandel verscholen lag. Het Belgisch financieel recht vormt een quasi onontwarbaar kluwen aan teksten, die op steeds meer detaillistische wijze in alle kieren van het spaar- en beleggingswezen zijn doorgedrongen. Het geannoteerde wetboek financieel recht bundelt de geactualiseerde basisteksten in de voornaamste deeldomeinen van het financieel recht. De in dit wetboek opgenomen annotaties volgen over het algemeen het stramien van de andere "blauwe wetboeken" in de reeks geannoteerde wetboeken van die Keure: - per wet of besluit wordt een algemene bibliografie opgenomen, die een referentie inhoudt aan de voornaamste relevante rechtsleer. Deze wordt, waar nuttig, aangevuld, met specifieke bibliografische verwijzingen op het niveau van specifieke wetsartikelen; - de rechtspraakverwijzingen refereren aan de relevante jurisprudentie van de hoogste rechtsinstanties (Hof van Cassatie, Raad van State, Hof van Justitie EU). Relevante lagere rechtspraak wordt onder de rubriek "Comm "opgenomen; - waar nuttig wordt bij de annotatie eveneens doorverwezen naar relevante Europeesrechtelijke bepalingen of interpretaties op het niveau van Europese instanties (bv. ESMA-documenten), evenals naar circulaires of mededelingen van de bevoegde Belgische toezichthouders.
Die Keure, viii 830 pages, Brugge, November 2012, 185,00‚ā¨, ISBN: 978 90 4861 496 7

Eddy Wymeersch

Financial Regulation and Supervision, a Post-crisis Analysis

The financial crisis has left no part of the financial system untouched. While the cause or causes of the crisis are still a much-debated subject, and as the crisis is moving from private financing to public and even sovereign financing, definite steps have been taken to combat at least the symptoms. Ambitious reform plans have been adopted at the level of the world s most important political powers, especially at the G-20 Pittsburgh Summit. These measures are now being implemented in the US through a single act, the Dodd Frank Act and its numerous implementing regulations. In the EU, the Commission has undertaken this work by submitting a long list of proposals to the European legislator, the Council and the Parliament that calls for extensive delegated acts from the Commission and heavily involves the newly constituted regulatory agencies. The final profile of the new framework will not become visible for another couple of years. In the meantime, new issues for which regulatory initiatives are also needed pop up almost every month, which may lead to another wave of legislation and regulatory initiatives. All these proposals amount to a considerable workload at financial institutions and among their advisors and representative organisations. In academia there is also a strong need for further explanation and analysis, both to understand the newly adopted regulations and to grasp their impact and how they relate to each other. The further consequences on the overall financing of the economy and on the functioning of companies and their financing have already begun to be the subject of detailed analysis.
Oxford University Press, 528 pages, August 2012, ISBN: 9780199660902

Eddy Wymeersch

Alternative Investment Fund Regulation

In the wake of the recent global financial crisis regulators and supervisors became aware that the risk appetite of hedge funds and private equity funds was to a significant extent shielded from public scrutiny, as it was only through banks financing of these funds that public authorities could obtain a view on the role of these funds in the wider financial system. In order to disperse this lack of reliable and comprehensive data, measures were adopted both in the European Union, the Alternative Investment Management Funds Directive, and to a lesser extent in the United States to impose a risk-sensitive framework. Individual EU Member States and other countries followed suit. This book reprints reports delivered by representatives of fifteen countries at the Eighteenth International Congress of the International Academy of Comparative Law, held in Washington on the 29th of July 2010. The reports present a wealth of information on the different approaches and the specific rules that a variety of national legislators have adopted on the regulation of hedge funds and private equity funds. They greatly clarify the current understanding of such factors as the following: the nature of the systemic risk created by these funds; how activist investors challenge the incumbent management of well-established companies; effects of aggressive intervention in the business organization of a firm; how some funds achieve excess returns even during the crisis; ; advance information obtained through insider rings or other social networks; and safeguards that limit the investor s risk (e.g., allowing only funds of funds). With its comparative analysis of rules (and their degree of stringency) adopted by states on offering these products to the retail investor, this book is of great importance for legal practice in the areas of investor protection, financial services, and regulation of securities and banking. Although the present crisis has fundamentally challenged public authorities in every country, it is important to know what has been introduced or modified and which pre-existing measures have been retained as a result of new measures. The national reports reproduced in this book provide the clearest and fullest commentary available on this and other aspects of the new global financial regulatory scheme.
Wolters Kluwer, 680 pages, February 2012, ISBN: 9789041136909

Michel Tison, Eddy Wymeersch

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2011-2012

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen. Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek onder meer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de vzw-wetgeving en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen. De editie 2011-12 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2011.
Kluwer, 1122 pages, Mechelen, October 2011, ISBN: 978-90-4653-523-3

Christoph Van der Elst, Marijn van Daelen

Risk Management and Corporate Governance

Interconnections in Law, Accounting and Tax
In reaction to the recent financial crisis and corporate failures at the beginning of the millennium, the emphasis of the business community in corporate governance has shifted towards internal control and risk management issues. As a result, risk management discussion has reached an unprecedented level for academics and practitioners alike. This international, multidisciplinary book provides a comprehensive overview of the risk management landscape, encompassing its challenges and problems and taking stock of its influence on both companies and society as a whole. The eminent contributors review historical and current provisions relating to internal control and risk management in Europe and in the US. They address the interconnected consequences of the necessity of risk management, and illustrate that a comprehensive approach needs to be further improved. The pros and cons of both the rule-based and the principle-based approaches are analysed, showing that the latter makes it more feasible for sound business practices to be combined with strategic company goals, and for the relationship between entrepreneurial risk taking and sound risk governance management to be in equilibrium. The book also presents a balanced supervision framework, which both promotes prevention of excessive risk taking and tackles risk failure. Risk Management and Corporate Governance will prove to be of great interest to academics and students of law, accounting and auditing, business and tax lawyers and accountants, policymakers and risk management and compliance officers.
Edward Elgar Publishing Ltd, 256 pages, Cheltenham, October 2010, ISBN: 9781849803953

Michel Tison, Koen Byttebier, Eric Dirix, & Melissa Vanmeenen (eds.)

Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen

Met ingang van 1 april 2009 heeft de wetgeving op het gerechtelijk akkoord plaatsgemaakt voor de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu?teit van ondernemingen. Deze wet strekt veel verder dan de loutere "reparatie" van juridisch-technische onvolkomenheden in het vroegere gerechtelijk akkoord. Met de "open portaal"-benadering, de verruiming van het personele toepassingsgebied van de wetgeving en het uitwerken van specifieke regelingen inzake minnelijke akkoorden en de overdracht van ondernemingen wil de wetgever een hogere slaagkans bieden aan de reorganisatie van ondernemingen in going concern. De inmiddels opgedane ervaringen met de toepassing van de wet op het terrein laten toe om het vernieuwde juridische instrumentarium aan een diepgaande evaluatie vanuit de praktijk te onderwerpen. De auteurs - allen vooraanstaande academici, magistraten en advocaten - hebben hun krachten gebundeld om de wetgeving op haar deugdelijkheid te testen en de toepassing ervan in de ondernemingspraktijk en in de jurisprudentie te duiden en te evalueren. Dit boek is een belangrijk naslagwerk voor alle juridische en economische beroepsbeoefenaars die in de ondernemingspraktijk moeten omgaan met ondernemingen in moeilijkheden, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, beroepsmagistraten en rechters in handelszaken, curatoren, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. "Een welgekomen standaardwerk voor iedereen die echt vertrouwd wil raken met deze rechtstak." Stefaan De Clerck, minister van Justitie
Intersentia, 313 pages, Antwerpen-Oxford, May 2010, 85.00‚ā¨, ISBN: 978-94-000-0055-1

Michel Tison, Reinhard Steennot, Christoph Van der Elst, Hans De Wulf

Perspectives in Company Law and Financial Regulation

Essays in honour of Eddy Wymeersch
This collection of essays has been compiled in honour of Professor Eddy Wymeersch on the occasion of his retirement as professor at Ghent University. His main international academic peers explore developments on the crossroads of company law and financial regulation in Europe and the United States, providing a unique view on the dynamics of regulatory competition in an era of economic globalisation, whether in the fields of rulemaking, organising the mobility of capital or the enforcement of rules. The deepening of European financial integration and the transatlantic regulatory dialogue have generated new paradigms of rule-setting in a multinational framework and reinforced the need to develop adequate instruments for co-operation between regulators. ? Reflects on techniques of designing and enforcing rules in global capital markets ? Explores the interplay of company law and capital market regulation in Europe and the US ? Allows readers to understand and assess the impact of regulatory competition within Europe and in EU-US relations
Cambridge University Press, Cambridge, May 2009, ISBN: 978-05215157-02

Eddy Wymeersch, Klaus Hopt

European Company and Financial Law

Third edition. Texts and leading cases.
As with previous editions, the third edition of this text collection contains most Community instruments relating to companies and financial regulation. The present edition will be even more valuable to the reader as it also features summaries of the leading European Court cases relating to said instruments. An essential reference tools for anyone with an interest in EU law, banking law, capital movement, company law, consumer protection, enterprise law, insurance law or securities regulation.
Oxford University Press, 1436 pages, February 2004, 150‚ā¨, ISBN: 0-19-925559-8

Eddy Wymeersch, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Jaap Winter

Reforming company and takeover law in Europe.

This book examines reforms in company and takeover law, crucial to modern business and economics. The new European 13th directive on takeovers and its 'break-through' rule are discussed, as is the controversial level playing field for takeover activities all over Europe and from the United States. The volume provides comprehensive commentary and full text of the European Commission's new company law action plan. Issues including corporate disclosure, remuneration of directors, personal liability of board members, auditors, and conflicts of interest are also examined.
Oxford University Press, 1130 pages, June 2004, 120‚ā¨, ISBN: 0-19-927380-4

Eddy Wymeersch, Klaus Hopt

Capital Markets and Company Law

This book investigates the relationship between company law, securities markets and securities regulation. The purpose of this investigation is to try and determine whether listed companies should be treated differently by company law from other companies. The issues here raise questions about corporate governance, the relative power of regulators and markets and the effect of market forces on regulators.
Oxford University Press, 814 pages, February 2003, 95.00‚ā¨, ISBN: 0-19-925558-X