OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE EXPERTS

De opleiding 'Gerechtelijk expert'

Het Opleidingsinstituut voor Gerechtelijke Experts van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (UGent) staat in voor de organisatie van de permanente vorming (voorheen postacademische opleiding) "Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts". Deze opleiding werd sinds het academiejaar 1999-2000 jaarlijks georganiseerd, met ingang van 2005-2006 wordt de opleiding om de twee jaar ingericht.

Meer dan 850 personen die zeer regelmatig als gerechtsdeskundige worden aangesteld (of die de ambitie hebben om als gerechtsdeskundige te worden aangewezen) hebben sinds 1999 de opleiding gevolgd. Niet minder dan 778 deelnemers hebben in die tijdspanne met succes deelgenomen aan het afsluitende examen en werden in het bezit gesteld van het officieel getuigschrift van de Gentse Universiteit.

Met het oog op het uitvoeringsbesluit over de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen (voorzien in de wet van 10 april 2014), dat verwacht wordt in het najaar van 2017, wordt het programma van de opleiding aangepast.
Meer informatie volgt nog, maar de opleiding zal ten vroegste starten in oktober 2018.

 • Inschrijven is nog niet mogelijk.
  Aanmelden van interesse in de opleiding (de brochure over de eerstkomende editie wordt u dan toegestuurd): formulier 'Interesse'.

Adresboek van de geslaagden

Na afloop van de opleiding wordt een adresboek opgemaakt van de geslaagden, met vermelding van hun specialisaties. Dit adresboek kan nu ook on-line geconsulteerd worden en, desgevallend, bewaard worden op de eigen computer.
De meest recente aanpassing van deze lijsten vond plaats op 20 oktober 2017.

De gegevens van het adresboek 1999-2016 zijn rechtstreeks consulteerbaar, met gerichte zoekfuncties. De versies in pdf worden niet meer samengesteld.

Adreswijzigingen en/of wijzigingen aan de specialisatielijsten kunnen altijd meegedeeld worden aan 'Opleidingsinstituut voor Gerechtelijke Experts, Universiteitstraat 4 te 9000 Gent' (fax: 09 264 69 99; e-mail: Erik.Krijnen@UGent.be.

Aanvullende vaktechnische opleidingen:

Een aantal zusterfaculteiten biedt, als aanvulling op dit juridische programma, een bijkomende vaktechnische opleiding aan in bepaalde disciplines. Hierin zal aandacht gewijd worden aan een aantal technische onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor deskundigen werkzaam op deze terreinen. Tevens zal ingegaan worden op voor experts relevante nieuwe ontwikkelingen in het betrokken vakgebied.

 • Veterinair-technische aspecten van de gerechtelijke expertise
  Faculteit Diergeneeskunde
  Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke
  Contactpersoon: Prof. dr. Sarne De Vliegher
 • Forensische toxicologie en DNA-onderzoek
  Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  Laboratorium voor Toxicologie, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent
  Contact: Prof. dr. Christophe Stove
 • Expertisetechnieken
  Instituut Voor Permanente Vorming van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Bio-ingenieurswetenchappen (IVPV)
  Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
  Verdere inlichtingen: www.ivpv.ugent.be