STUDIEAVONDEN i.s.m. CBR

In het kader van de samenwerking met de Universiteit Antwerpen organiseert Gandaius Permanente Vorming sinds 2001 een tweede sessie te Gent van het CBR jaarprogramma: vijf (en sinds 2004 zes) studieavonden telkens gewijd aan één thema dat diepgaand wordt behandeld door één of meer gerenommeerde sprekers.

De voordrachten van de studieavonden worden gebundeld in een verslagboek, dat wordt uitgegeven bij Intersentia. Wie inschrijft voor één of meer studieavonden kan aan een gunstprijs intekenen voor het verslagboek.

Overzicht reeks studieavonden 2014-2015

 • 16/10/2014: Actualia algemeen huurrecht en woninghuurrecht
 • 20/11/2014: Actualia familiaal vermogensrecht
 • 11/12/2014: Recente ontwikkelingen intellectuele eigendom
 • 12/03/2015: 50 jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven
 • 23/04/2015: Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
 • 21/05/2015: De rol en de rechtspraak van het EHRM

Folder
Inschrijven

1. Actualia algemeen huurrecht en woninghuurrecht (16/10/2014)

Aloïs Van Oevelen (gewoon hoogleraar UAntwerpen) bespreekt in zijn uiteenzetting allereerst de gevolgen van de tweede fase van de zesde staatshervorming voor het huurrecht. In het tweede gedeelte behandelt hij volgende actuele vraagstukken uit het algemene huurrecht: de huurprijs, de kosten en de lasten, de plaatsbeschrijving bij de aanvang en het einde van de huurovereenkomst, de vrijwaringsverbintenis van de verhuurder voor uitwinning en voor verborgen gebreken, de aansprakelijkheid van de huurder voor huurschade, de aansprakelijkheid van de huurder voor de brand van het gehuurde goed en de ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanprestatie. In het derde deel van deze studieavond bespreekt hij volgende topics uit het woninghuurrecht: het vereiste van een geschrift, de staat van het gehuurde goed met inachtneming van de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode, de opzegging van een negenjarige huurovereenkomst door de verhuurder voor eigen gebruik, de opzegging van een negenjarige huurovereenkomst door de huurder, de huur van maximum drie jaar, de verlenging wegens buitengewone omstandigheden en de huurwaarborg.

De voorzitter is Maarten Dambre (docent Universiteit Gent, advocaat balie Gent).

top

2. Actualia familiaal vermogensrecht (20/11/2014)

Bedoeling van deze studieavond is de recente ontwikkelingen in de verschillende deeldomeinen van het familiaal vermogensrecht (relatievermogensrecht, erfrecht en giften) te analyseren en bespreken. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de nieuwe wetgeving als aan de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges.
Spreker van deze studieavond is Renate Barbaix (hoofddocent UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen).

Voorzitter is Gerd Verschelden (hoofddocent Universiteit Gent).

top

3. Recente ontwikkelingen intellectuele eigendom (11/12/2014)

Hendrik Vanhees (hoogleraar UAntwerpen, hoofddocent UGent) bespreekt de gevolgen van de invoering van Boek XI 'Intellectuele eigendom' in het Wetboek van economisch recht. Daarnaast komt ook de belangrijke recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake auteursrecht aan bod. Tot slot blijft hij stilstaan bij de eerste Europese rechtspraak inzake het geharmoniseerde Europese tekeningen- en modellenrecht. Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) belicht de Europese initiatieven tot aanpassing van het merkenrecht, recente evoluties in de rechtspraak betreffende het merkgebruik in reclame (meer bepaald vergelijkende reclame), alsook aspecten van de beschermingsomvang van merken. Tenslotte behandelt Esther van Zimmeren (onderzoeksprofessor UAntwerpen) de recente ontwikkelingen in het octrooirecht. Zij concentreert zich daarbij op de lopende ontwikkelingen op Europees niveau aangaande de implementatie van het "EU Patent Package", bestaande uit regelgeving inzake het Europese octrooi met eenheidswerking en het toepasselijke taalregime enerzijds, en het internationaal verdrag betreffende de oprichting van het gemeenschappelijk octrooigerecht anderzijds.

Professor Esther van Zimmeren treedt ook op als voorzitter.

top

4. Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven (12/3/2015)

De jeugdwet van 8 april 1965 (aangepast in 2006) heeft als uitgangspunt dat minderjarigen die misdrijven begaan niet verantwoordelijk zijn voor hun daden. Criminaliteit is het gevolg van slechte invloeden, van een problematische opvoedingssituatie. De jeugdrechter neemt de gepaste maatregelen, niet om de minderjarige te straffen, maar om hem te beschermen, zijn opvoeding te versterken. Aan dit model van jeugdbescherming werden in de loop der jaren correcties aangebracht, denken we aan de uithandengeving en de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), waardoor de eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige meer op de voorgrond komt. Gelet op de zesde staatshervorming (2014), rijst de vraag of in Vlaanderen geen nieuw concept moet tot stand komen, het jeugdsanctierecht. Spreker Bart De Smet (substituut-procureur generaal te Antwerpen, lid onderzoeksgroep rechtshandhaving UAntwerpen) zal de strafprocedure tegen minderjarigen ontleden en de voorstellen tot hervorming van het jeugdrecht toelichten.

Voorzitter is Freya Vander Laenen (docent Universiteit Gent).

top

5. Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten (23/4/2015)

De snelheid waarmee de wet betreffende het eenheidsstatuut tot stand kwam, deed een aantal onduidelijkheden ontstaan. Wat bv. met de opzeggingstermijn van een werknemer die in dienst trad voor 2014 en van wie de opzeggingstermijn rechtsgeldig contractueel werd vastgelegd? Hoe lang blijven arbeidsovereenkomsten voor een bepaald werk opzegbaar? Is het zo dat een overeenkomst voor minder dan drie maanden bij ziekte van meer dan zeven dagen van de werknemer wel zonder vergoeding kan worden beëindigd op een ogenblik waarop de overeenkomst niet meer opzegbaar is, maar niet daarvoor? En wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst van een vreemde werknemer die in zijn vaderland militaire dienstplicht moet vervullen? Voor deze en andere vragen bieden de tekst en de parlementaire voorbereiding niet meteen een hapklaar antwoord maar spreker Herman van Hoogenbemt (advocaat balie Antwerpen en Brussel) doet alvast een poging.

De voorzitter is Willy Van Eeckhoutte (buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, stafhouder bij het Hof van Cassatie).

top

6. De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (21/5/2015)

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een "levend instrument" dat moet worden geïnterpreteerd "in het licht van de actuele omstandigheden". Op deze uitspraak heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich gebaseerd om zijn rechtsmacht uit te breiden op een wijze die verder gaat dan die waarmee de lidstaten van de Raad van Europa hebben ingestemd toen zij partij werden bij dat Verdrag. Marc Bossuyt (emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof, emeritus buitengewoon hoogleraar UAntwerpen) onderzoekt de domeinen waarin het Hof dat deed, welke technieken het Hof daarbij aanwendde en wat de gevaren zijn die daarmee gepaard gaan.

De voorzitter van deze studieactiviteit is Eva Brems (hoogleraar Universiteit Gent).

top

PRAKTISCHE INFORMATIE

Plaats

De studieavonden vinden plaats in auditorium D (2014) en auditorium C (2015) van de faculteit Rechtsgeleerdheid, in het hoofdgebouw aan de Universiteitstraat 4 te 9000 Gent.
Routebeschrijving naar de Universiteitstraat;

Aanvang en einde

De studieavonden starten om 19.00 uur (onthaal vanaf 18.30 uur).
Het einde is voorzien om 21.00 uur.

Prijs

Inschrijvingsgeld voor de ganse reeks (zes studieavonden) + voorintekening op het jaarboek: € 400.
inschrijvingsgeld voor een (of meerdere) studieavond(en): € 70 per studieavond
voorintekening op het jaarboek (mits inschrijving voor minimaal één studieavond): € 80.

Het inschrijvingsgeld is te betalen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent).

Subsidies via de KMO-portefeuille kunnen aangewend worden voor de betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
Zie hiervoor de informatie mbt opleidingscheques.

Inschrijven

Inschrijven voor de ganse reeks kan tot en met 13 oktober 2014.

Inschrijven voor aparte studieavonden kan tot en met de maandag voorafgaand aan de studieavond in kwestie.

Erkenning

Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning als permanente vorming ingediend (2 juridische punten per avond).
Bij het Instituut voor Gerechtelijke Organisatie is een aanvraag ingediend om de inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van griffies en parketten te dragen.
De Nationale Kamer van Notarissen erkent dit programma voor 2 uren juridische opleiding per studieavond.

Voorgaande edities

 • Studieavonden 2013-2014 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2012-2013 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2011-2012 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2010-2011 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2009-2010 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2008-2009 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2007-2008 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2006-2007 (folder - verslagboek uitgegeven bij Intersentia)
 • Studieavonden 2005-2006 (folder - verslagboek uitgegeven bij Maklu)
 • Studieavonden 2004-2005 (folder - verslagboek uitgegeven bij Maklu)
 • Studieavonden 2003-2004 (folder - verslagboek uitgegeven bij Maklu)
 • Studieavonden 2002-2003 (folder - verslagboek uitgegeven bij Maklu)
 • Studieavonden 2001-2002 (folder - verslagboek uitgegeven bij Maklu)