FACULTAIRE UITGAVENREEKS GANDAIUS

2.Gandaius Vorming

2.1. PUC Willy Delva

In 1974 nam wijlen professor Willy Delva een initiatief om juristen ook na het verlaten van de universiteit permanent te blijven vormen, door het organiseren van juridische lessencycli. Dit initiatief was zijn tijd ver vooruit: levenslang leren is in het huidige informatietijdperk meer dan ooit aan de orde.

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva groeide intussen uit tot een echte referentie in de wereld van het recht. De reeks verslagboeken van deze uiteenzettingen vormt een indrukwekkende bibliotheek over alle domeinen van het recht. Elk jaar kiest de stuurgroep immers een andere rechtstak tot centraal onderwerp. Verscheidene gerenommeerde auteurs leveren vervolgens vanuit hun eigen, specifieke invalshoek een bijdrage aan de cyclus.

2.2. Ontmoetingen met recht

In deze reeks verschijnen de verslagen van studiedagen en congressen die door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent worden georganiseerd.

2.3. Update in de Criminologie

In deze reeks worden de referaten samengebracht uit de postuniversitaire vormingscyclus met dezelfde naam. Het ligt in de bedoeling van de organisatoren, met name de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, een dergelijke cyclus tweejaarlijks te organiseren. De eerste editie ging door gedurende het academiejaar 2002-2003.

Update in de Criminologie biedt licentiaten in de Criminologische Wetenschappen en belangstellenden uit andere disciplines een uitstekende gelegenheid om zich bij te scholen in de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het criminologisch domein.

2.4. Gandaius Actueel

Deze subreeks bevat de referaten van studienamiddagen en -avonden die de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent periodiek organiseert onder de benaming Gentse Juridische Actualia.

Met zijn Actualia wil de Gentse rechtsfaculteit, eerder dan het overaanbod aan studiedagen in de verschillende domeinen van het recht vergroten, op gezette tijdstippen, een wetenschappelijk onderbouwde inleiding bieden in de meest belangwekkende nieuwe wetten en rechtspraak van de voorbije periode. De klemtoon ligt op een eerste commentaar, met kritische duiding van de knelpunten.

Specifiek is ook dat de sessies multidisciplinair zijn opgevat. De Actualia richten zich tot elke jurist.