nieuwsbrief rechtsgeschiedenis - Augustus 2012

www.rechtsgeschiedenis.be

 

Woord Vooraf

 

Geachte lezer,

Uitzonderlijk is het gepast nog eens terug te komen op een congres dat we al uitgebreid aangekondigd hebben omdat het onze verwachtingen op elk vlak overtroffen heeft. Het tweede congres van de European Society for Comparative  Legal History was een groot succes, waarvoor de Amsterdamse organisatoren, met Jan Hallebeek op kop, een pluim op hun hoed mogen steken. Evenwel mag ook hier de steun vanuit Maastricht door Remco van Rhee zeker niet vergeten worden. Twee jaar geleden in Valencia waren er zestig deelnemers. Deze keer waren het er al dubbel zoveel uit meer dan 30 landen, al viel het wel op dat er, in verhouding tot het aantal rechtshistorici in hun land, weinig Fransen waren. Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat dit congres een blijver zal worden. We kijken nu reeds uit naar het congres van 2014 dat zal doorgaan in Macerata, dankzij onze beminnelijke collega’s Adolfo Giuliani en Luigi Lacché, die, ondanks zijn drukke taak als rector, nog tijd heeft voor de rechtsgeschiedenis. (We kunnen zijn werk warm aanbevelen aan de lezers van de Courant, want Lacché schrijft ook over het Belgische recht in de negentiende eeuw en dat is misschien nog niet iedereen opgevallen.)


Voor de rest van dit voorwoord laten we graag Alain Wijffels aan het woord:  Voor de amateurs van historische romans die eens een historisch beter onderbouwde roman dan de Da Vinci Code op het strand of op een Alpenterras willen lezen: Prof.em. Jan Van Den Broeck heeft zopas een "historische novelle" gepubliceerd: "Heen en Terug", een Bildungsroman waarin een jongeman uit de Zuiderkempen via de Antwerpse commerciële en financiële milieus tot in China handel zal drijven. Van de auteur van "Promenade in de pruikentijd" kon men uiteraard verwachten dat de 18de eeuw de achtergrond van het verhaal zou vormen. En inderdaad, de Spaanse successieoorlog, de Barrière-tractaten en de opgang en nedergang van de Oostendse Compagnie zijn enkele van de ingrediënten uit de algemene geschiedenis die het historisch kader van dit werk uitmaken. Een vleugje locale (straf)rechtsgeschiedenis zorgt zelfs voor wat spanning. (Jan Van Den Broeck, Heen en terug. Historische novelle (Hove, Provo, [Brulens 23b, 2275 Gierle], 2012), 272 blz.)

Met vriendelijke groeten

Dirk HEIRBAUT, Bruno DEBAENST & Sebastiaan VANDENBOGAERDE

 

1. Recente Publicaties

 

 • DUMOULIN, Michel, ELVERT, Jürgen & SCHIRMANN, Sylvain (eds.), Ces chers voisins. L'Allemagne, la Belgique et la France en Europe du XIXe au XXIe siècles, Stuttgart, Franz Steiner, 2011, 306 p.

Als eerbetoon aan Marie-Thérèse Bitsch, behandelen de bijdragen in dit boek de langdurige relaties tussen “ces chers voisins” Duitsland, België en Frankrijk. De complexe verhoudingen tussen de drie naties en Europa worden geanalyseerd. Ondanks de teleurstellingen en de tegenstrijdige belangen in het verleden, groeiden deze "chers voisins” uit tot de centrale krachten van de Europese integratie.

Inhoudstafel

Introduction, Robert Franck

Partie 1 : État, Nation, Révolution
- Zum verhältnis von Revolution, Nation und Staat in Belgien, Deutschland und Frankreich, Jürgen Elvert
- La Belgique face à la création de la RFA (1948-1949), Vincent Dujardin
- La France face à l’émergence de la République fédérale d’Allemagne : réflexions méthodiques sur une politique à multiples volets, Rainer Hudemann
- Adenauer und Frankreich, Klaus Schwabe
- Le football belge entre France et Allemagne, Alfred Wahl

Partie 2 : L’Allemagne, la Belgique et la France dans le monde
- La Belgique, l’Allemagne et la France dans le monde, Michel Dumoulin
- Wettbewerb durch repräsentation : Frankreich und Deutschland auf den Weltausstellungen 1878-1958, Wolfram Kaiser
- Alliés objectifs ou frères ennemis en Afrique centrale ? Jalons pour une histoire de la coopération coloniale technique franco-belge (1945-1960), Etienne Deschamps
- Quelques réflexions sur l’attitude des deux Allemagnes face à la décolonisation française, Jean-Paul Cahn

Partie 3 : Des occupations à l’intégration européenne
- Des occupations à l’intégration européenne, Sylvain Schirmann
- Allemands, Belges et Français à l’Organisation internationale du Travail pendant l’entre-deux-guerres, Dzovinar Kevonian
- Une crise “manifeste” jamais déclarée : la Haute Autorité, le club sidérurgiste et les cartels censés assainir les marchés de l’acier, Charles Barthel
- Aux sources d’une construction ambivalente, Michel Devoluy
- L’Allemagne, la Belgique, la France et la défense européenne, Jean Christophe Romer

Partie 4 : Économie, Sociétés et aires régionales
- La France, la Belgique, l’Allemagne et les cartels de l’entre-deux-guerres : une méthode pour l’organisation économique de l’Europe, Françoise Berger, Éric Buissière
- Retour sur la “Lotharingie industrielle” : la sidérurgie du groupe des quatre (Allemagne, Belgique, Luxembourg, et France) de 1974 à 2002, Philippe Mioche
- La coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur depuis les années 90 : une solution pour une Europe des citoyens ?, Birte Wassenberg
- La coopération syndicale transfrontalière franco-belge : un laboratoire d’Europe sociale, Pierre Tilly

Conclusion, Sylvain Schirmann 

 

2. Call For Papers

 • Das Letzte Wort. Rechtsetzung & Rechtskontrolle in der Demokratie (Bern - 5-8 februari 2013)

Van 5 tot 8 februari 2013 gaat in Bern de 53. Assistententagung Öffentliches Recht door. Hoewel niet specifiek gericht op een rechtshistorisch publiek is er wel een rechtshistorisch luik. Daarbij worden allerhande aspecten van grondwettelijke hoven naderbij bekeken. Onder welke historische omstandigheden en met welke bedoeling zijn constitutionele hoven opgericht? Hoe ontwikkelden bepaalde justitiële autoriteiten zich geleidelijk tot constitutionele hoven? Welk zijn de historische argumenten voor en tegen een constitutionele bevoegdheid en zijn deze nog steeds relevant? Is er een verband tussen de aanpasbaarheid van de Grondwet en de rol van de constitutionele hoven voor de maatschappij?

Duitstalige papers uit alle Europese landen zijn welkom. Geïnteresseerden sturen voor 14 september 2012 een voorstel van maximum 5000 tekens (inclusief leestekens) aan assistententagung@oefre.unibe.ch. De papers zullen gepubliceerd worden in de reeks 'Tagungsbände der Assistententagung Öffentliches Recht'. Meer informatie op www.assistententagung.de.

 

 • Legal Theory and Legal History: a neglected Dialogue? (London - 12-13 april 2013)

Apart from some notable exceptions, much of contemporary legal theory is uninformed by history, including legal history. This is deeply regrettable, for legal theories may be vastly improved by being informed, and perhaps more importantly, challenged by historical contexts. Theories of law, one might say, are better if they are forged at the coal-face of historical research. Similarly, one could argue that legal histories are better when they draw on, and themselves contribute to, the conceptual resources of legal theory.

Somewhat more radically, if one agrees law does not have a nature, but a culture, then one must account for how the culture of law changes, and has changed, over time. This, by necessity, demands a historically-informed methodology. Similarly, the problem of change is an unavoidable one in legal theory, whether that be change in legal regimes or changes in certain areas of the law – here, again, the resources of history, including the philosophy of history, are invaluable. Putting things a little more colourfully, one could say that legal ideas cannot but be understood historically.

Further, legal theory has, of course, its own history: legal theories are not disconnected islands, but rather interventions in a long series of dialogues and polylogues amongst theorists. As many have observed, and described, legal theory’s history needs to be informed not only by such dialogues and polylogues amongst theorists, but also by awareness of the theorist’s immersion in political, economic and other conditions of his or her time and place – there, once more, a serious engagement with history is important.

This conference - the annual conference of the UK Branch of the IVR - is designed to bring together legal theorists and legal historians (including historians of legal theory and political thought) in an attempt to facilitate and encourage dialogue between the two disciplines.

A call for papers is issued for the open paper sessions. A group of selectors from the Legal Theory and Legal History Group at Queen Mary will select papers based on abstracts. Abstracts are to be no longer than one A4 page, and should include the name and affiliation of the author(s).

Strong preference will be given to papers related to the theme, broadly construed. However, papers may be submitted on any aspect of legal and social philosophy.

Abstracts should be emailed to m.delmar@qmul.ac.uk by 1 October 2012.

 

 • 'Het pleit is in den zak'! Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek (11 maart 2013)

Procesdossiers uit het Ancien Régime bevatten een schat aan informatie over de maatschappij van de 16de, 17de en 18de eeuw. Ze kunnen daarom zeker een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Vroegmoderne procesdossiers bieden een unieke kijk op talloze conflicten, zowel voor de geschiedenis van individuen en families als voor veranderende sociale verhoudingen tussen institutionele spelers (dorpen, heren, edellieden, steden, kerken, abdijen, ambachten, ondernemers…). Ze bevatten o.a. de getuigenissen – en de gesproken woorden – van alle lagen van de bevolking, maar ook tekeningen, kaarten, plannen en soms zelfs voorwerpen die fungeerden als bewijsmateriaal. Deze bronnen lenen zich dus bij uitstek voor microgeschiedenis en vertooganalyse. Maar door meerdere processen over een langere termijn te bestuderen kunnen ook wisselende allianties en verschuivende machtsverhoudingen boven water komen.

Procesdossiers zijn lange tijd verwaarloosd door de archivistiek, en daarmee ook door het historisch onderzoek. Eén van de redenen hiervoor is de enorme massa aan bewaarde dossiers. Op dit moment wachten nog honderden meters dossiers zowel van lokale schepenbanken, als van hogere instanties (Raad van Brabant, Raad van Vlaanderen, Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen, 'Souveraine Justice des Échevins de Liège', Rijkskamergerecht te Wetzlar,...) op inventarisatie. Daarnaast vinden we ook nog vele procesdossiers in de archieven van families, kerken, ambachtsgilden,… Voor de geschiedenis van de Nieuwe Tijd vormen procesdossiers duidelijk de belangrijkste nog niet ontgonnen goudmijn.


Vanaf de 19de eeuw zijn verschillende inventarisatieprojecten op touw gezet, die nog niet werden afgerond. Sinds enkele jaren heeft de inventarisatie van procesdossiers een nieuwe adem gevonden. Meerdere inventarissen met dezelfde beschrijvingsmethode werden gepubliceerd, en diverse projecten zijn momenteel lopende in de archieven van Anderlecht, Brussel, Gent en Luik. Uiteraard blijven nog vele methodologische en historische vragen open met betrekking tot de processen.
Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van deze bron? Hoe toegankelijk was de rechtspraak tijdens het Ancien Régime en hoe evolueerde dit van de 16de tot de 18de eeuw? Wat was de rol van arbitrage, bemiddeling of lobbying? Welke interacties bestonden tussen lokale overheden, provinciale justitieraden en het centrale niveau? Reflecteerden processen louter de bestaande wetgeving of gaven ze soms ook aanleiding tot het uitvaardigen van specifieke ordonnanties? Hoe verklaren we de merkwaardige daling van de procesdrift (de zgn 'great litigation decline') die in de loop van de 18de eeuw voor verschillende rechtbanken kon worden vastgesteld?

Voorstellen voor bijdragen (voorlopige titel en maximum 1 pagina) zijn welkom vóór 1 november 2012 bij:

Laetizia PUCCIO
Rijksarchief te Luik
rue du Chéra, 79
4000 Luik
laetizia.puccio@arch.be

De studiedag heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • de aandacht vestigen op reeksen procesdossiers die recent werden geïnventariseerd of waarvan de inventarisatie lopende is
 • de uiteenlopende mogelijkheden belichten die deze bronnen bieden voor het historisch onderzoek (geschiedenis van het recht, de rechtspraak, het geweld en de criminaliteit maar ook de economische, sociale en culturele geschiedenis, de mentaliteitsgeschiedenis, de geschiedenis van het milieu, de publieke opinie, het dagelijks leven, taalkunde en toponymie enz.)

Met deze oproep zoeken we daarom bijdragen over de volgende onderwerpen:

 • de bronnen, de context waarin deze tot stand zijn gekomen, en de specifieke eigenschappen van reeksen procesdossiers;
 • de methodologie en het gebruik van deze bronnen, de perspectieven voor het onderzoek die ze bieden;
 • case-studies die de rijkdom en het historisch belang van de bronnen illustreren.


De handelingen van de studiedag zullen worden gepubliceerd door het Rijksarchief.

 

 • Festschrift naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van prof. Mario Ascheri

In februari 2014 wordt Mario Ascheri zeventig jaar. Het is de gelegenheid om deze wereldbekende geleerde, die met zijn vitaliteit en energie een grote stempel op de historiografie drukte, te roemen.
Zijn vele interessegebieden, zijn eeuwige enthousiasme en charme maakten dat hij veel respect kreeg van zowel rechtshistorici als mediëvisten en modernisten. Omwille van zijn vele onderzoeksdomeinen, is het onmogelijk om Ascheri in één vakgebied in te delen.

Tijdens zijn carrière kwam hij met zoveel mensen in contact dat elke keuze gemaakt door de editors van het 'Festschrift' totaal arbitrair zou zijn. Daarom een warme publieke oproep aan eenieder die Mario Ascheri wil eren door een wetenschappelijke bijdrage te leveren. Deze tekst zal aan peer review worden onderworpen en mag de 30000 tekens, inclusief voetnoten, niet overstijgen. Ze zullen online verschijnen op www.retimedievali.it en desgewenst ook in papieren versie beschikbaar zijn.

Er werd een website aangemaakt (http://studiascheri.wordpress.com) waarop informatie beschikbaar is gesteld.

 

3. Kalender

 

Deze vijfjaarlijkse bijeenkomst kan op een lange traditie terugblikken. Het is het forum voor de Duitse notarissen en brengt deze in contact met talrijke buitenlandse gasten uit de wetenschap, justitie, advocatuur en politiek. Het Historisches Forum met M. Schmoeckel (Bonn), P. Nève (Nijmegen), H. Frischen (Krefeld), O. Condorelli (Catania), F. Roumy (Parijs) en G. Schulz (Bonn) is op vrijdagmiddag 31 augustus van 14.00- 16.00 uur gepland. Daarna volgt de presentatie van het "Handbuch der Geschichte des deutschen Notariats seit der Reichsnotariatsordnung von 1512".

Het programma is te consulteren via volgende website: http://www.bnotk.de/1:834/Meldungen/Notartag_2012.html

 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september wordt een conferentie georganiseerd door Ernest Metzger (University of Glasgow) en David Johnston (Edinburgh).

Alan Rodger, Lord Rodger van Earlsferry, overleed in 2011. Meer dan veertig jaar schreef hij over rechtsgeschiedenis en meer specifiek over het Romeins recht. Hij was leerling van David Daube te Oxford en bleef zelfs tijdens zijn carrière als advocaat en als Justice of the Supreme Court in Groot-Brittannië een actieve rechtsgeleerde. Als eerbetoon wordt deze bijeenkomst georganiseerd met volgende sprekers: Tiziana J. Chiusi (Professor of Civil Law, Roman Law and Comparative Law, University of Saarland); Michael Crawford FBA (Emeritus Professor, History, University College London); Robin Evans-Jones (Professor of Jurisprudence, University of Aberdeen); Joshua S. Getzler (Professor of Law and Legal History, University of Oxford); Kenneth Reid CBE, FBA, FRSE (Professor of Scots Law, University of Edinburgh); John Richardson FRSE (Emeritus Professor of Classics, University of Edinburgh); Boudewijn Sirks (Regius Professor of Civil Law, University of Oxford).

Meer informatie: rodgermemorial@iuscivile.com

 

 • 18-22 September 2012 - Congres 'Reception of Law' (Oxford)

Het voorlopig programma en het registratieformulier voor de 66ste bijeenkomst van de Société International Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA) zijn beschikbaar. Het thema is 'Reception of Law' en is bewust breed gehouden. Hoewel elke bijdrage over receptie in welke vorm dan ook wordt opgenomen, zijn deze over de receptie van het Romeinse recht na 1100 zeer welkom. Op de laatste dag zijn excursies voorzien, waarover later meer.

Het congres gaat door in St Catherine's College en het is zelfs mogelijk om er te verblijven. In het licht daarvan wordt aangeraden zo snel mogelijk te reserveren en te betalen. Verblijf op het college maakt het de organisatie makkelijker om alles in goede banen te leiden.

Het registratieformulier kan elektronisch worden ingevuld en dient teruggestuurd aan fellows.secretary@all-souls.ox.ac.uk. U kan natuurlijk ook zelf het formulier invullen en terugfaxen naar het Fellows' Secretary op het nummer +44 1865 279299. Indien u via de postduif wil werken, stuurt u het ingevuld formulier naar volgende coördinaten: All Souls College, OX1 4AL, Oxford, UK.

 

 

4. Varia

 • Intekenen publicatie 'Rechtspraak achter Schuine Gevels'

In het najaar van 2012 zal het nieuwe gerechtsgebouw, dat nu al vele maanden de Hasseltse skyline hertekent, plechtig geopend worden.

Naar aanleiding hiervan nam de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Tony Heeren, het initiatief om een publicatie over dit gebouw én over de geschiedenis van de rechtspraak in het arrondissement Hasselt te maken.

De publicatie Rechtspraak achter schuine gevels brengt bijdragen bijeen van enkele specialisten ter zake: Anne Mie Draye, Frank Decat, Paul Drossens, Evrard Raskin, Xavier Gielen, Jo Rombouts, Tim Vanhove, Gideon Boie, Tony Heeren en Fred Eerdekens. Zij geven een beeld van de rechtspraak enerzijds en van de Hasseltse gerechtsgebouwen doorheen de eeuwen, anderzijds. De publicatie zal rijkelijk geïllustreerd zijn met nieuw fotomateriaal.

Je kan nu intekenen voor deze publicatie en je betaalt dan slechts € 20 in plaats van € 25, en ook geen verzendkosten. Intekenen doe je door € 20 over te schrijven op het rekeningnummer BE 38 0910 1850 2272 (BIC GKCCBEBB) (Erfgoedcel Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt), met vermelding van naam, adres en het gewenste aantal exemplaren. Intekenen kan ook via een digitale intekenkaart.

 

 • Intekenen publicatie 'Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits'

Op 1 oktober 2012 treedt professor Michel Magits toe tot het emeritaat.

De vakgroep Interdisciplinaire studies van het recht (JURI) wenst haar coryfee met het boek Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits te danken. Het boek bundelt bijdragen die de onderzoeksinteresses van de gevierde aanraken: ze betreffen thema's als religie, vrijzinnigheid, onderwijs, bestuursrecht, socialezekerheidsrecht en andere, die vaak vanuit een rechtshistorische invalshoek werden onderzocht.

De kostprijs bedraagt €97,75 en daarvoor krijgt u een boek van 700 pagina's met volgende bijdragen.

Zij die interesse hebben kunnen elektronisch intekenen via http://www.kluwer.be/Liber_amicorum_Michel_Magits/

 

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Heirbaut,
Bruno Debaenst,
Marlies Eggermont,
Sebastiaan Vandenbogaerde.


M.m.v.

Wim Decock
Frederik Dhondt
Alain Wijffels

Wilt U bepaalde vragen, mededelingen of aankondigingen van congressen, boeken e.d. over rechtsgeschiedenis of Romeins recht via deze lijst laten verspreiden , mail dan naar een van de editors:

Dirk Heirbaut
Bruno Debaenst
Sebastiaan Vandenbogaerde

De voorgaande nieuwsbrieven kan U vinden op: www.rechtsgeschiedenis.be

Deze boodschap is U toegezonden omdat uw emailadres voorkomt in de lijst van ca. 400 rechtshistorische belangstellenden die bijgehouden wordt door het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent. Komt uw naam bij vergissing in deze lijst voor en wilt U geen verdere mails over rechtsgeschiedenis ontvangen, stuur dan een e-mail naar de redactie. Uw naam zal dan uit de lijst verwijderd worden. Mogen wij de abonnees van de nieuwsbrief vragen steeds de wijziging van hun emailadres mee te delen.